Hygyrchedd

Font Size cy

100% 150% 200%

background colour cy

cy Cyferbynnedd
Close cy Ailosod

Materion Cyfreithiol

Preifatrwydd

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu’ch preifatrwydd ac i egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998. Mae’r canlynol yn amlinellu’n harferion o ran casglu gwybodaeth ar gyfer y wefan hon:

 

Bydd CBHC yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol os byddwch chi:

  1. Yn defnyddio ein ffurflen ymholiadau ar-lein i ofyn am wybodaeth.
  2. Yn archebu delweddau neu gyhoeddiadau.
  3. Yn gofyn am gael eich cynnwys ar ein rhestr bostio

 

Caiff y wybodaeth ei defnyddio i ddarparu’r gwasanaethau yr ydych chi wedi gofyn amdanynt. Gall hi hefyd gael ei defnyddio’n fewnol i ddadansoddi anghenion ein cwsmeriaid er mwyn datblygu a gwella’n gwasanaethau iddynt. Pan fyddwch chi’n edrych ar y wefan hon ar ôl cysylltu iddi o dudalen arall ar y we, gall y Comisiwn Brenhinol storio enw’r gwe-dudalen hwnnw at ddibenion gweinyddu a dadansoddi mewnol.

 

Eich Hawliau Chi

Yn y Deyrnas Unedig, caiff eich data personol eu diogelu gan Ddeddf Diogelu Data 1998 yn ogystal â chan ein polisïau ni. O dan y Ddeddf honno, byddwn ni’n prosesu’n gyfreithlon ac yn deg unrhyw ddata sydd gennym amdanoch chi. Fe gadwn ni’ch data’n ddiogel i rwystro mynediad iddynt gan drydydd partïon sydd heb awdurdod i wneud hynny.

Efallai y bydd rhaid datgelu’ch data personol os yw’r gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol ei datgelu, neu o ganlyniad i gais cyfreithlon gan awdurdod llywodraethol neu awdurdod sy’n gorfodi’r gyfraith.

 

Newidiadau i’r Polisi

Yma y rhoir gwybod am unrhyw newid a wna’r Comisiwn Brenhinol i’r polisi hwn ar breifatrwydd, ac fe ddaw’r newid hwnnw i rym ar unwaith.

Mae’r datganiad hwn yn ymwneud â gwefan CBHC yn unig ac nid yw’n gymwys i gysylltau â gwefannau eraill.

 

 

Hawlfraint

 

Diogelir yr holl ddeunydd ar y wefan hon gan hawlfraint.

Gall deunydd sydd â hawlfraint y Goron gael ei ddefnyddio ar gydraniad isel o dan Drwydded Llywodraeth Anfasnachol 1.0.

Rhaid i bob deunydd a ddefnyddir o dan y drwydded hon gael ei gydnabod fel a ganlyn: © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Os hoffech chi ddefnyddio deunydd ar y wefan hon neu unrhyw wybodaeth neu ddelwedd arall o’n harchif at ddibenion masnachol, ewch i archebu deunydd or archif a llenwch y Ffurflen Caniatâd i Atgynhyrchu. O dan rai amgylchiadau, gellir codi ffi ac mae rhestr o’r ffioedd am atgynhyrchu delweddau i’w gweld yn Ffioedd Atgynhyrchu Delweddau.

Daw peth o’r deunydd ar y wefan o dan hawlfraint a ddelir gan eraill, a gall fod angen i’r Comisiwn Brenhinol anfon ceisiadau i’w atgynhyrchu ymlaen at ddeiliad penodol yr hawlfraint i gael ei ganiatâd hwythau. Os hoffech wybod rhagor, cysylltwch â ni.

Ni cheir atgynhyrchu’r cyfan na rhan o logo’r Comisiwn Brenhinol heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Gall y Comisiwn Brenhinol dynnu’n ôl unrhyw ganiatâd i lwytho delweddau neu ddeunydd i lawr o’r wefan hon, neu ei atgynhyrchu, os defnyddir y deunydd mewn ffordd sydd, yn ein barn ni, yn niweidiol, neu a allai fod yn niweidiol, i enw da Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Diogelir dyluniad, graffigwaith a threfniant pob un o’r lluniau a’r testun yn y wefan gan hawlfraint sy’n eiddo i CBHC, darparwyr ei chynnwys neu ei darparwyr technegol.